תקנון

 ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאתר "קבוצתי".
מכאן ואילך אנחנו כותבים בלשון זכר, אם כי אנחנו פונים כמובן לנשים וגברים ללא משוא פנים.
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות והימנעות מסרבולים מיותרים שמציבה בפנינו השפה העברית.
איתכן הסליחה.
ריכזנו כאן עבורכם את כל המידע על האתר שלנו ואופן התנהלותו , כולל ההיבטים המשפטיים, שאלות של אחריות, מדיניות ביטולים והחזרות וכיוצ"ב. אנא קראו את כל הסעיפים הקטנים אך החשובים . ניסחנו הכול בצורה בהירה, פשוטה עניינית וידידותית למשתמש – לכם .
אילו הפרטים הקטנים המסייעים לנו לעשות, בצורה מושלמת, את מה שאנחנו יודעים לעשות - להביא לכם מדי יום עסקה מפתה ומלהיבה ולשרת אתכם בצורה הטובה והיעילה ביותר .
 
כללי
מטרת האתר שלנו לתת במה לבעלי עסקים המעוניינים להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם תוך מתן הטבה משמעותית למשתמשים ולאפשר לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על ידי המפרסם באמצעות האתר.
כל אזרח ישראלי, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית, רשאי להשתמש באתר (להלן: "המשתמש אן המשתמשים").
החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. .
כל מי שמבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הוא קרא והסכים לתקנון המפורט כאן .
על כן, לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל פעולה שהיא מעבר לקריאה/עיון באתר . נכלל בזה הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת "Talkback", פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב.
חברת" קבוצתי"היא הבעלים הרשום של האתר (להלן: "החברה"). פרטי הקשר של החברה הם:
שם החברה:קבוצתי
כתובת למשלוח דואר:
דואר אלקטרוני: [email protected]
פקס: 0774045170  טלפון:  0522667846
רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. במקרה שיש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר מה שיקבע הוא מה שאמור בתקנון זה, .
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ולפרסמו בעמודים אילו
ללא שתמסור על כך הודעה מראש.
תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים מעצם מהות המדיה.
 
אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
למען הסר ספק, בהירשמות לאתר המשתמש נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, מהאתר. המשתמש כמובן רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה ל:  [email protected]
 
תהליך ביצוע הרכישה
שלושה שלבים פשוטים לתהליך הרכישה.
1. הקלקה על הכפתור "הצטרפות לעסקה .
2. מילוי הפרטים בטופס שיפתח על המסך.
3. קבלת אישור בתיבת המייל על ביצוע ה"עסקה".
ברגע שנרשמו מספיק אנשים הדרושים לקיום העסקה. ישלח השובר למימוש הרכישה והודעה על חיוב כרטיס האשראי בסכום שנקבע.
כדי שהעסקה  שהוצעה באתר תצא לפועל על מספר המשתמשים שהביעו את רצונם לרכוש את הדיל, בטווח הזמנים שנקבע בהצעה, להיות שווה או גבוה מהכמות המינימאלית שנקבעה על ידי המפרסם וצוינה בפרטי העסקה.
אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי בעל העסק , בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין המפרסם למשתמש.
כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות מעסקה לעסקה , ללא חובת הנמקה של החברה ו/או הספק. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי. המחירים המופיעים באתר כוללים מ.ע.מ אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 
תנאי ביטול עסקה
המשתמש רשאי לבטל את רכישת הדיל בהתאם לחוק הגנת הצרכן (התשמ"א-1981),
על ידי הודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי
( המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות
2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות.
הודעת הביטול צריכה להיעשות במסמך בכתב שיכלול את פרטי המבצע ואת פרטי הרוכש
ולהישלח בדואר אלקטרוני ל כתובת:   [email protected]
החיוב יבוטל בתנאי שהמשתמש טרם מימש את השובר שקיבל.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל דיל שפורסם באתר, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הדיל. בוטל דיל בהתאם לסעיף זה, יוחזרו למשתמש כל התשלומים שכבר שולמו (ללא הפרשי ריבית ו/או הצמדה).
 
זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך. , חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי המוכר או על ידי החברה . בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.
החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח מול המוכרים למצוא פתרון הולם במידה והלקוח יהיה מעוניין בהחזרת המוצר.
 
השוברים
השובר יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מבעל העסק את המוצר/השירות אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.
השובר ניתן להעברה ו/או להענקה ע"י כתיבה בכתב יד של שמו ,שם משפחתו ,ת"ז של מקבל השובר וחתימתו של בעל השובר המקורי.
אפשרות אחרת  - "שובר מתנה" שאתו ניתן לרשום על שם המקבל במעמד הקניה.
השוברים אינם כוללים תשלום תשר (Tip).
תאריך סיום התוקף של השובר מודפס בבירור על השובר . לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו ..
לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.
לא ניתן לממש שובר באופן חלקי.
 
 
סודיות ופרטיות
אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.
החברה מתחייבת לא להעביר כל פרט מפרטי המשתמשים לצד שלישי, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר.
החברה תעשה כל מאמץ סביר ומקובל כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.
החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה- cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו למפרסם הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של האתר או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.
האתר והחברה יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.
 
 
העדר אחריות
החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין המפרסמים למשתמשים באמצעות האתר. האחראים הבלעדיים לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או למפרסמים. - הם בעלי העסקים.
תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.
מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, הצעות של משתמשים לא יוגשו או יתעדכנו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
המשתמשים והמפרסמים אחראים כלפי האתר, החברה, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.
 
זכויות יוצרים וסימני מסחר
אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.
אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.
כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.
כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
הדין החל ומקום השיפוט
הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט,בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת עם נושאי התקנון והשירות נתונה לבית הדין בעיר חיפה בלבד.
הדין חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.
 
מצרפים חברים ומקבלים 10 ש"ח
תקף רק במקרה שהחבר שצורף הינו חדש במערכת ולא היה רשום לפניכן.
החברה רשאית לבטל זיכויים בגין חברים שצורפו, כראות עיניה.
סליקה | | תחזוקת אתרים